Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

Ydinaseiden vastainen ICAN Finland -verkosto on teettänyt Kantar TNS:llä mielipidekyselyn suomalaisten suhtautumisesta ydinasekieltoon ja Suomen kannasta YK:n ydinasekieltosopimukseen. Kyselyssä edustavalle otokselle (N = 1002) esitettiin kaksi kysymystä, jotka sanamuodoltaan vastasivat Ruotsissa tehdyn kyselyn kysymyksiä. Tulokset ovat varsin yksiselitteisiä:

  1. Kannatatteko kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä?

Kyllä             87 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  5 %

  1. Pitäisikö teidän mielestänne Suomen allekirjoittaa YK:n ydinaseet kieltävä sopimus?

Kyllä            84 %
Ei                  8 %
Ei osaa sanoa  8 %

ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erityisen hyvänä. “Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat edelleen todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut, ja ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen”, Juva toteaa.

“Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto, ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla”, sanoo Montonen.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä Ruotsissa aiemmin tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa, jossa 85 % kannattaa ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista. Myös kansalaismielipide EU:n ydinaseita rajojensa sisällä säilövissä maissa on selkeästi niitä vastaan, kuten ICAN YouGov:illa teettämästä tutkimuksesta ilmenee.

 

Tasavallan presidentti huolissaan ydinaseista

Puheessaan valtiopäivien avajaisissa 5.2.2020 presidentti Sauli Niinistö ilmaisi huolensa ydinaseista yhtenä tulevaisuuttamme vaarantavana tekijänä. Hän sanoi: ”Kylmän sodan aikaiset ydinaserajoitukset ovat yksi toisensa jälkeen rauenneet. Jäljellä on vain Yhdysvaltain ja Venäjän uusi START-sopimus, mutta senkin voimassaolon jatkamisella on jo kova kiire. Suurella vaivalla viime vuosikymmenellä neuvoteltu Iranin ydinohjelmasopimus on niin ikään henkitoreissaan.

Viisikymmentä vuotta sitten voimaan tullut ydinsulkusopimus, jonka Suomi ratifioi ensimmäisten joukossa, on yhä tärkein instrumentti ydinaseiden leviämisen estämiseen. On meidän etumme pitää tämä sopimus elinvoimaisena, kun sitä tänä keväänä lähdetään tarkastelemaan. Sen lisäksi meidän on syytä edistää kumppaneidemme aloitteita, joilla pyritään tuomaan uusia osapuolia ja uusia asejärjestelmiä yhteisten rajoittamisen ja hallinnan piiriin.”

Ydinsulkusopimus on tärkeä osa ydinaseita koskevaa kansainvälistä sopimusjärjestelmää. Ydinasekieltosopimus on nimenomaan rakennettu täydentämään sulkusopimusta ja tukkimaan siihen jääneet aukot. Vaikka ydinasevaltiot väittävät kieltosopimuksen kilpailevan sulkusopimuksen kanssa ja heikentävän sitä, näin ei todellisuudessa ole. Tämän myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunta totesi lausunnossaan vuonna 2018. Suomen kansa on mielipidetiedustelun mukaan vakaasti sitä mieltä, että Suomen on allekirjoitettava ydinasekieltosopimus. Tasavallan presidentin aloite Suomen liittymisestä kieltosopimukseen olisi mitä tervetullein ja osoittaisi, että Suomi on valmis ottamaan rohkeita askeleita kohti ydinaseetonta maailmaa.